User-agent: * Disallow: . . . . . . . . . . . . . .

 

Coverband Paramounts

Indien u een overeenkomst met de Paramounts aangaat
zijn onderstaande voorwaarden van kracht.


1. Waar in deze algemene voorwaarden staat geschreven contractant kan hiervoor ook het meervoud worden gelezen.

 

2. Contractant verklaart door ondertekening van de overeenkomst meerderjarig te zijn.

    Contractant verklaart persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.

 

3. De Paramounts verplichten zich minimaal een half uur voor de aanvang van het optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn.

 

4. De Paramounts verplichten zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de contractant en verplicht zich naar beste kunnen te zullen

    optreden.

 

5. De Paramounts zullen nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door contractant of derden, voortvloeiend uit het optreden.

 

6. De Paramounts zullen zich houden aan pauzes van maximaal 15 minuten per uur, tenzij met de contractant anders wordt overeengekomen.

 

7. De Paramounts spelen uitsluitend in rookvrije ruimtes.

 

8. Contractant zal zorg dragen voor een verwarmde en afsluitbare kleedruimte.

 

9. De Paramounts hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid (minimaal 2 consumpties per uur) voor rekening van de

    contractant

    en  dienen bij een avondvullend optreden te worden voorzien van wat belegde broodjes.

 

10. De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de contractant.

 

11. De contractant zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie alsmede

      om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden.

 

12. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang

      tot de plaats van het optreden tenminste twee uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig zijn, die van

      de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.

 

13. De afmetingen van het podium/vloeroppervlak dient in overleg met de Paramounts te worden vastgesteld (mimimaal 5x3 m). Het podium, dan wel de plek waar

      het optreden wordt geacht plaats te vinden, dient bij aankomst van de Paramounts geheel vrij te zijn gemaakt zodat ongehinderd met de opbouw kan worden

      begonnen.

 

14. Indien de laad en losplaats zich niet in de directe omgeving van het podium bevindt en/of er vanaf de laad en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik

      gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden (zouden kunnen) verhinderen dient de

      contractant dit vóór het opteren van de Paramounts, doch uiterlijk voor het ondertekenen van de overeenkomst, door te geven aan de Paramounts.

 

15. Indien de laad -en losplaats en/of de plaats van het optreden op de locatie alleen via trappen (met meer dan 4 treden) te bereiken is, dient er door de contractant

      georganiseerde hulp aanwezig te zijn zowel twee uur voor en na het optreden om de zware apparatuur op zijn bestemming te brengen. Indien geen hulp aanwezig

      kan zijn kan dit gecompenseerd worden door een nader over een te komen extra financiële bijdrage aan de Paramounts zodat deze zelf voor extra sjouwhulp zorg

      kan dragen. Contractant dient dit bijtijds aan de Paramounts door te geven.

 

16. Contractant zal zorg dragen dat de Paramounts binnen een straal van 25 meter vanaf de speelplaats kunnen laden en lossen. Indien hiervoor een parkeerontheffing

      benodigd is, zal opdrachtgever dit verzorgen.

 

17. De Paramounts kunnen na het laden/lossen de auto’s parkeren binnen een straal van 500 meter van de laad/losplaats.

      Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Contractant zorgt voor een deugdelijke stroomvoorziening bestaande uit tenminste twee licht

      belast geaarde stroomgroepen 230 volt van 16 Ampère.

 

18. Dit mag ook een krachtstroomaansluiting zijn van 3x 16Amp of 3x32Amp zijn op 5 polige rode krachtstroom plug.

      De stroomvoorziening dient bereikbaar te zijn binnen een straal van 10 meter van de speelplek.

 

19. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16 en 17 niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen

      nimmer  leiden tot verhaal van enige schade bij de Paramounts. Deze behouden zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de

      aanwezigheid aan de  contractant door te berekenen.

 

20. Direct na afloop van het optreden dienen de Paramounts (in overleg) in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen.

 

21. Voor openlucht optredens geldt dat zij dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water en winddichte overkapping voorzien van gesloten zijkanten

      en een gesloten achterzijde. Dit ter voorkoming van schade aan apparatuur, instrumenten en/of andere bezittingen van de Paramounts door weersomstandigheden.

 

22. Indien een openlucht optreden of een optreden aan boord van een schip geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte

      weersomstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de Paramounts en de contractant, waarbij in het geval van het niet bereiken van een

      overeenstemming de mening van de Paramounts doorslaggevend is) blijft de verplichting voor de contractant bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn

      geheel te voldoen.

 

23. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de

      vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de contractant niet van zijn

      verplichting tot  volledige betaling van het overeengekomen honorarium.

 

24. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van

      instrumentarium of installatie dreigt zijn de Paramounts gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de contractant niet ontslaat van zijn verplichting het

      overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

 

25. De Paramounts zullen in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden, in overleg met de contractant, haar uiterste best doen en hulp te

      bieden bij het zoeken naar een gelijkwaardige vervangende formatie.

 

26. Annulering van het optreden door de contractant ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium zoals in de

      overeenkomst omschreven.

 

27. Annulering door de contractant van de overeenkomst kan slechts schriftelijk of per e-mail aan de Paramounts geschieden.

 

28. Bij annulering worden de kosten berekend volgens de volgende staffel op advies van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond.

29. Periode tot aan het optreden:     Verschuldigd percentage:

      Één    (1) maand of korter                100%

      Twee  (2) maanden                            75%

      Drie (  3) tot vijf (5) maanden            50%

      meer dan vijf (5) maanden                25%

 

30. Betaling van het honorarium aan de Paramounts geschiedt contant aan het einde van het optreden of vooruit per bank. Hierbij dient rekening te worden gehouden

      dat het bedrag minimaal 5 werkdagen voor het optreden op de rekening van de Paramounts moet zijn bijgeschreven. Gegevens hierover staan in het contract

 

31. Restitutie wordt nimmer verleend in het geval dat het optreden niet of niet geheel aan de verwachtingen van de contractant voldeed.Indien ten behoeve van een

      optreden door andere artiesten gebruik gemaakt moet worden van de geluidsapparatuur van de Paramounts, dan dient contractant dit vóór het optreden door te

      geven.

 

32. Indien er één of meer bepalingen niet worden nagekomen, behoudt de Paramounts zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, hetgeen de

       contractant niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van het volledige overeengekomen honorarium.

 

33. Alle gegevens zoals vermeld op de overeenkomst worden door de contractant nagekeken en bij eventuele onjuistheden worden de correcties doorgegeven aan de

      Paramounts die zal zorg dragen voor een correcte verwerking hiervan.

 

34. Doorhalingen of wijzigingen in de overeenkomst maken deze ongeldig.

 

35. Informatie op de website van de Paramounts, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of geluidsfragmenten), mag niet worden gewijzigd,

      gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Paramounts.

      Tevens kunnen aan de inhoud van de website op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

FACEBOOK LOGO Linkedin logo TWITTER